Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en verkoopsvoorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties die geplaatst worden door een bezoeker van de e-commerce website www.diace.be (“Klant”) met betrekking tot de op de website www.diace.be aangeboden producten (“Product(en)”). De website www.diace.be is eigendom van Cedia BV en wordt beheerd door een professionele activiteit met met maatschappelijke zetel te Zonstraat 40 te 2500 Lier, ondernemingsnummer 1006.389.846 (“Verkoper”), die optreedt als verkoper van de producten. Bij het plaatsen van een bestelling via www.diace.be aanvaardt de Klant automatisch deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben slechts betrekking op bestellingen geplaatst na datum van wijziging van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW.

Hoewel de webshop www.diace.be met de grootste zorgvuldigheid werd opgezet, kunnen de prijzen fouten bevatten. Alle prijzen die foutief getoond worden, zullen zo snel mogelijk gewijzigd worden en niet bindend zijn voor ons. Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart getoond bij het plaatsen van de bestelling. De leveringskosten worden vermeld onder Artikel 7.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Diacé.be niet. Diacé.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Diacé.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De presentatie van de kleuren van de producten kan variëren volgens de instellingen van de monitor, evenals door de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen hierdoor verschillen van de echte kleuren van de producten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Diacé.be. Diacé.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online een bestelling plaatsen

Om een bestelling te kunnen plaatsen op www.diace.be, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Je informeert ons over je naam, adres, e-mailadres, betaalinformatie en andere nodige informatie;
 • Je bent minstens 18 jaar oud;
 • In geval van betaling via een betaalkaart, moet je de rechtmatige eigenaar zijn van de betaalkaart of een geautoriseerde houder van de betaalkaart, om producten aan te kopen.

Wanneer je een persoonlijke account creëert, moet je ook een persoonlijke user name (e-mailadres) en paswoord creëren. Bescherm je paswoord te allen tijde en geef het niet door. Je zal verantwoordelijk gesteld worden voor alle aankopen die via jouw e-mailadres en paswoord worden gedaan.

Het bestelproces op www.diace.be gaat als volgt:

 • Je kiest de gewenste producten;
 • Je geeft de betaalinformatie in en kiest een leveringsadres;
 • Goedkeuring van de betaling:
 • We verzenden je een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling verwerkt is;
 • We ontvangen de betaling;
 • We verzenden de producten;
 • Je ontvangt de producten.

Artikel 5: Betaling

Voor de verwerking van online betalingen werken wij samen met Mollie, een bekende aanbieder die bekend staat om haar betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze kopers. De betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. De betaalkaartgegevens moeten verstrekt worden wanneer een bestelling geplaatst wordt. De levering van de bestelde producten gebeurt pas als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Verwerking van de bestelling

Geplaatste bestellingen op www.diace.be zijn niet bindend voor de verkoper. Ze worden pas bindend van zodra de verkoper de bestelling aanvaard heeft. We hebben het recht om de bestelling om eender welke reden te weigeren.

Na ontvangst van je bestelling, zullen we een e-mail ter bevestiging sturen van de ontvangst van je bestelling met het ordernummer en de details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat je bestelling geaccepteerd werd. De aanvaarding van je bestelling en de voltrekking van de verkoopovereenkomst zal plaatsvinden als en wanneer de bestelde producten verzonden worden. Na verzending van de producten, behouwen we ons het recht om je bestelling te annuleren zolang je de producten nog niet ontvangen hebt.

We hebben het recht om je bestelling te weigeren als:

 • Als er een technische fout of een fout met betrekking tot de prijs zich voordeed op www.diace.be op het moment van de bestelling;
 • Als het bestelde product niet beschikbaar is (dan nemen we contact op via e-mail of per telefoon);
 • Als de opgegeven betalingsinformatie oncorrect of onverifieerbaar is;
 • Als ons beveiligingssysteem indiceert dat de bestelling abnormaal of mogelijks frauduleus is;
 • Als we reden hebben te geloven dat de koper jonger is dan 18 jaar.

In geval van weigering of annulatie van een bestelling omwille van eender welke van bovenstaande redenen, zullen we de betaling voor de producten en de levering terugstorten.

Artikel 7: Levering

Van zodra dat we de betaling voor de bestelling ontvangen hebben en de bestelling geaccepteerd wordt, gaan we over tot de verzending van de producten. Er wordt getracht de verzending binnen één tot vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling plaats te laten vinden. De omstandigheden kunnen hier echter anders over beslissen zodat we verhinderd worden om de producten op tijd te verzenden. Elke leveringstermijn die door ons gespecifieerd wordt, moet daarom beschouwd worden als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om de producten op de geschatte levertijd bij de klant te krijgen.

De levering gebeurt door postdiensten. De levering zal plaatsvinden na maximaal één tot vijf werkdagen na afgifte van het pakje op het postkantoor. Indien na 10 werkdagen het pakje nog niet door de klant ontvangen werd, ging er vermoedelijk iets mis. Contacteer onze klantendienst via info@diace.be, wij zullen je dan verder helpen.

Binnen een aannemelijke periode na levering, moet de klant nakijken of hij de producten in goede conditie ontvangen heeft, en of de bestelling compleet is. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld aan ons gemeld worden. In het geval dat de klant de levering of de ontvangst van de producten onnodig lang uitstelt nadat we hem hebben geïnformeerd dat we de producten hebben proberen te leveren, of wanneer de klant een incorrect leveringsadres doorgaf, waardoor de producten teruggezonden worden naar ons, zullen we aannemen dat de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, en zullen we de prijs voor de producten terugstorten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Diacé.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Diacé te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Herroepingsrecht en retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen bij Diacé.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op info@diace.be binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terugzenden naar ons retouradres: Zonstraat 40, 2500 Lier. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

U heeft eveneens het recht om door u op de website www.diace.be gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel producten die ongebruikt, onbeschadigd en ongewassen zijn, en zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. . Producten met vlekken op zullen niet aanvaard worden. Ook producten in solden kunnen niet teruggestuurd worden.

Indien de Klant de verkoopovereenkomst herroept, zal de verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat we alle producten in de originele staat terug ontvangen hebben.

De Verkoper betaalt de Klant terug per overschrijving, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Diacé is bereikbaar via e-mail op info@diace.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. We beantwoorden je mail binnen de 48 uur.

Artikel 11: Overmacht

We zullen alle noodzakelijke acties ondernemen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging of niet-uitvoering van onze verplichtingen in het geval van overmacht. In het geval van een vertraging, trachten we onze verplichtingen zo snel mogelijk uit te voeren.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Diacé, respecteert GDPR-wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en versturen van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven waarvoor de Klant zich inschreef, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Diacé gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Diacé op info@diace.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Diacé.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Diacé.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@diace.be.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Diacé.be om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).